Eind vorig jaar (op 18 december) keurde de gemeenteraad de 6e wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Die wijziging loopt tot 2026. Het oorspronkelijke meerjarenplan werd in december 2019 goedgekeurd en kon heel wat wereldwijde gebeurtenissen onmogelijk voorspellen.

Coronagolven 1 en 2, de oorlog in Oekraïne, renteverhogingen, stijgende inflatie en de energiecrisis hadden een grote impact. "Verandering is de enige constante," zegt een oude wijsheid en met deze bijsturingen zorgt het gemeentebestuur ervoor dat de gemeente financieel gezond blijft.

Voor 2024 staan volgende investeringen op de planning:

  • afwerken van de fietspaden (met rioleringen) in de Nieuwpoortsteenweg
  • afwerken van de voetpaden (met vernieuwde nutsvoorzieningen) in de Albert I laan
  • afwerken en indienststellen van de milieupunten
  • investeringen in energiebesparende maatregelen
  • renovatie (met 80 procent subsidie door de Vlaamse overheid) van de boot N.116 Nostalgie
  • Blue Deal-project Hazebeek
  • vernieuwen ventilatiesysteem Gemeenteschool  Oostduinkerke
  • aanleg fietspad door het Hannecartbos
  • opmaak van een strategisch patrimoniumplan
  • startkredieten voor een nieuw zwembad in Koksijde-Dorp

Exploitatie: inkomsten en uitgaven

Gemeente en OCMW Koksijde voorzien 84 miljoen euro voor de werkingskredieten in 2024. "Elke euro telt", zegt onze burgemeester die ook bevoegd is voor het financiële beleid. Daarvan is bijna de helft (48 procent) bestemd voor personeelskosten. "Dat is een investering in de gemeenschap, van huisvuilophaling tot sportieve en culturele activiteiten." Een vijfde van het budget (22 procent) gaat naar werkingskosten (energie voor gebouwen, openbare verlichting, informatica, erelonen artiesten), 16 procent dient voor individuele hulpverlening door het Sociaal Huis en voor toelagen aan verenigingen, politie Westkust en brandweer Westhoek. Met een laatste stukje (14 procent) worden aflossingen en intresten van leningen betaald.

"Onze inkomsten komen voornamelijk uit belastingen (65 procent), werkingssubsidies (29 procent) en ontvangsten uit de werking (6 procent)", zegt de burgemeester.

Investeren is de toekomst vormgeven

De uitvoering van geplande investeringen werd bemoeilijkt door de pandemie en de gestegen prijzen (inflatie). Daardoor moesten keuzes worden gemaakt. En toch kijkt Koksijde vooruit met een reeks ambitieuze projecten: van de vernieuwing van fietspaden en voetpaden tot investeringen in energie-efficiëntie en het indrukwekkende Blue Deal-project. "Elk project is een stap naar een meer duurzame en leefbaarde gemeente," zegt de burgemeester. "Ook nieuwe opportuniteiten, die niet voorzien waren in het oorspronkelijke plan, werden opgenomen in deze wijziging."

Blue Deal: de weide (aan de Tepelhoornstraat) vormt een grasland van 3 hectare en wordt een wapen in de strijd tegen de droogte.

De financiering van deze plannen is een uitgekiende mix van thesaurie (beschikbare middelen)  en leningen, waarbij Koksijde zijn financiële gezondheid nauwlettend in het oog houdt. Het resultaat? Een positief budgettair resultaat en een solide autofinancieringsmarge in 2025.

De uitdaging blijft om de uitvoering van het meerjarenplan dagelijks te monitoren en bij te sturen waar nodig,  rekening houdend met de impact van de aanhoudende inflatie en de nog niet genormaliseerde energiekosten en de gebeurtenissen in de wereld.

De gemeente en het Sociaal Huis van Koksijde blijven financieel gezond dankzij de inspanningen van de volledige bestuursploeg en de ondersteunende ambtenaren.