Het Hannecartbos is een onderdeel van het duinengebied Ter Yde en maakt deel uit van het Europees beschermde NATURA 2000-netwerk. Begin jaren 80 werd de unieke natuurwaarde van dit natuurgebied erkend en werd het Hannecartbos (32 hectare) aangekocht door de overheid. Het wordt beheerd door Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid.

Hannecartbos krijgt een facelift

Tussen 2002 en 2005 veranderde veel in duinengebied Ter Yde en zeker in het Hannecartbos. Bomen werden gekapt en de voedselrijke bovenlaag werd afgegraven. Er werden regelbare stuwen op de Waterloop-zonder-naam geplaatst en het slib werd deels geruimd. Ook werden begrazingsblokken en paden aangelegd.

Ook in de daarop volgende jaren gebeurden investeringen om dit gebied te verbeteren. Zo werden terreinen van Aquaduin mee in het beheer opgenomen en werden onderlinge afspraken gemaakt. Nabijgelegen duinen werden aangekocht (o.a. Oostvoorduinen) en bij het natuurreservaat gevoegd. Ook werd nog een belangrijke fietsdoorsteek via het Loze Vissertjespad gerealiseerd.

De Waterloop-zonder-naam, een zeldzame waterloop in de duinen

Zeldzame planten en dieren

De natuurherstelwerken in het Hannecartbos zijn een succes. Zeldzame planten, waaronder ook soorten die hier verdwenen leken, heroverden een plekje. Ondertussen komen er zeven soorten orchideeën voor waardoor de graslanden in het voorjaar wit, lila en paars kleuren. Ook diverse Europese doelsoorten, zoals de zeggenkorfslak, die zich thuis voelen in natte duingebieden, vindt hier een duurzame stek. Toch werd het hoog tijd voor enkele nieuwe natuuringrepen. Het Hannecartbos wordt deels begraasd met Shetlandpony’s en deels gehooid met nabegrazing. De begrazingsrasters zijn vernieuwd toe en de indeling werd gewijzigd. Om nog betere beheerresultaten te behalen, zet het Natuur en Bos ook koeien in als nabegrazing op de hooilanden.

Ken je de Waterloop-zonder-Naam?

Zoet en kalkrijk grondwater kwelt vanuit de omringende hogere duinen naar de oppervlakte en voedt één van de weinige duinbeken van het land: de Waterloop-zonder-Naam.

Bij de inrichtingswerken van 2004 tot 2006 werd niet alle voorziene omzetting van voormalige aanplant naar grasland uitgevoerd. Vanwege de zeer goede resultaten van de eerdere inrichtingswerken, werd in 2018, een 1,2 hectare degraderend stuk omgevormd met als doel het zeldzame Europees beschermd duinhabitat vochtige duinvalleien te creëren.

De zone ten noorden van de beek, grenzend aan de reeds eerder omgevormde stukken, biedt hier de meeste potentie. Om blijvende problemen met een stukje krakkemikkig knuppelpad op te lossen, werd ook het tracé van het huidige wandelpad aangepast.

Wandel- en fietsplezier

De wandelpaden in het Hannecartbos worden aangesloten op het wandelpadennet van de Oostvoorduinen en dat zal voor extra wandelplezier zorgen. Fietsers kunnen terecht op het fietspad dat het Loze Vissertjespad verbindt met de Noordzeedreef. Ga zeker langs.