Lokaal Bestuur Koksijde bundelt de krachten met zeven andere Westhoekgemeenten om samen het Klimaatplan 2030 op te maken. Een grote uitdaging en daarom vroegen we ook naar jouw mening.

Hoe denk jij over mobiliteit, wonen, lokale economie, energie, groen en water?

De resultaten worden gebruikt voor het Klimaatplan 2030.

Eén van deze stappen is het klimaatatelier, waarbij inwoners en ondernemers die zich kandidaat stelden, verder werken op de thema’s uit de klimaatenquête.

Dit zijn de resultaten van de enquête:

Deelnemers

Bijna een kwart van de deelnemers (uit acht gemeenten dus) kwam uit Koksijde. Voor een luik ondernemers was dat zelfs bijna een derde.

Resultaten inwoners

In een eerste reeks vragen werd gepolst naar welke acties nu al worden ondernomen binnen de gemeente en hoe ze worden ingeschat. Hieronder staan de meest vermelde acties per categorie.

Acties waarop voldoende wordt ingezet

 • De lokale economie actief promoten en ondersteunen (51%)
 • Inzetten op natuur op wandelafstand (bv. buurtgroen, parken, bossen) (47%)
 • Goede dienstregeling en frequent aanbod voor openbaar vervoer voorzien (37%)
 • Verstandig verdichten (bv. appartementen op goedgelegen plaatsen) (36%)
 • Inzetten op biodiversiteit (36%)
 • Inzetten op de inrichting van fietsstraten, zones 30, autoluw centrum (35%)

Acties waarop te weinig wordt ingezet

 • Initiatieven rond de korte keten in de landbouw opzetten of steunen (79%)
 • Weggepompt water bij bouwwerven (bemalingswater) zoveel mogelijk hergebruiken of wat verder terug in de grond laten dringen (bv. via regels, controles) (78%)
 • Centra, pleinen en straten groener maken, samen met de bewoners (77%)
 • Onbebouwde ruimte buiten het centrum als open ruimte behouden (bv. niet meer innemen voor woningen of verkavelingen, bedrijventerreinen) (76%)
 • Vermijden dat regenwater afkomstig van woningen nog afgevoerd wordt via de riolering in de straat, omdat dit regenwater moet gebruikt worden in de woning of zoveel als mogelijk in de tuin in de grond moet dringen (inwoners advies geven over oplossingen, subsidie geven voor de werken) (75%)
 • Beperken van verharding bij bedrijven waar het kan, om meer ruimte voor groen en water te creëren (75%)
 • Projecten rond het vermijden van voedselverspilling uitvoeren (72%)
 • Bij (nieuwe) projecten in de gemeente de aanwezige natuur en het groen zoveel mogelijk
 • behouden (70%)
 • Zonnepanelen op grote daken actief stimuleren (bv. bedrijf energie laten delen met zijn buren, inwoners mee laten investeren in de installatie) (70%)
 • Inwoners stimuleren om verharding (bv. brede oprit, voortuin) weg te nemen en te vervangen door groen (67%)
 • Inzetten op windmolens in de gemeente (bv. onderzoeken op welke plaatsen windmolens kunnen, bezoeken organiseren naar plaatsen met windmolens, een deel van de winst laten investeren in projecten goed voor de buurt) (65%)
 • Binnen de gemeente extra bufferbekkens maken, als bescherming tegen overstroming en om watervoorraad te hebben tijdens droge periodes (64%)
 • Inzetten op warmtenetten in de gemeente (62%)
 • Inwoners en bedrijven stimuleren om zelf energie te produceren (bv. organiseren groepsaankoop zonnepanelen, opvragen en evalueren van offertes van aannemers) (62%)

Acties waarop Lokaal Bestuur Koksijde niet moet inzetten

 • Ruimte voor privaat wonen op een verstandige manier beperken (32%)
 • Acties opzetten rond deelauto’s (29%)
 • Parkeerplaatsen wegnemen om meer ruimte te maken voor meer fietsenstallingen, meer groen (25%)
 • Mensen financieel stimuleren om minder de wagen te gebruiken (23%)
 • Inzetten op windmolens in de gemeente (bv. onderzoeken op welke plaatsen windmolens kunnen, bezoeken organiseren naar plaatsen met windmolens, een deel van de winst laten investeren in projecten goed voor de buurt,…) (21%)
 • Verstandig verdichten (bv. appartementen op goedgelegen plaatsen) (21%)

Acties die je als inwoner zelf wil doen

De top drie die het meest geselecteerd werden:

 1. Verplaatsingen zoveel mogelijk te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer (80%)
 2. Zuinig omgaan met energie (zuinigere toestellen en verlichting) (73%)
 3. Lokaal en duurzaam kopen (korte keten) (69%)

De top drie acties die het minst geselecteerd werden:

 1. Gebruik maken van een autodeelsysteem (7%)
 2. Overbodige verharding bij de woning wegnemen (13%)
 3. Participeren aan een klimaatproject of actie (bv. burgerinitiatief) (25%)

Resultaten ondernemers

De enquête werd ingevuld door 89 ondernemers. Van deze ondernemers waren er 25 waarvan het bedrijf in Koksijde is gevestigd. Om representatief te zijn worden de resultaten van alle ondernemers samen genomen, dus niet allen van de Koksijdse ondernemers.

Van de 89 ondernemers die de enquête voor de acht steden en gemeenten invulden bleek 34% werkzaam te zijn in de sector landbouw, natuur en visserij. De tweede meest vertegenwoordigde sector in de enquête is de sector toerisme, recreatie en horeca, goed voor 18% van de antwoorden.

Acties waarop ondernemers al inzetten

 • Investeren in energiezuinige verlichting (82%)
 • Hemelwater inzamelen op het bedrijventerrein (61%)
 • Het bedrijfsgebouw renoveren (58%)
 • Inzetten op groen/water op het bedrijventerrein (57%)
 • Waterbesparingsmaatregelen (advies inwinnen en toepassen) (56%)
 • Investeren in een energiezuinige verwarmingsinstallatie (42%)
 • Plaatsen van zonnepanelen en/of zonneboiler (41%)
 • Levensduur van het product verlengen (herstel, upgrading of herverkoop) (33%)
 • Verbeteren bodemstructuur en maximale bodembezetting realiseren (33%)
 • Grondstoffen herwinnen van afgedankte producten, nevenstromen benutten of delen (29%)
 • Zuiveren van eigen afvalwater met hergebruik van het water (24%)
 • Terrein ontharden (23%)
 • Inzetten op betere belading van vrachtwagens (23%)

Acties waarop de ondernemers willen inzetten op korte termijn

 • Voertuigen op fossiele brandstoffen vervangen door CO2-neutraal voertuig (26%)
 • Investeren in een energiezuinige verwarmingsinstallatie (23%)
 • De productie-installatie energetisch optimaliseren (21%)
 • Laadinfrastructuur voor elektrische wagens op de bedrijfsgrond voorzien (18%)
 • Het bedrijfsgebouw renoveren (12%)
 • Advies inwinnen over waterbesparingsmaatregelen en toepassen van waterbesparingsmaatregelen (11%)

Acties op langere termijn

 • Inzetten op de opslag van op het perceel geproduceerde energie (zonnepanelen, windturbines) (25%)
 • Voertuigen op fossiele brandstoffen vervangen door CO2-neutrale voertuigen (23%)
 • Plaatsen van een windmolen op eigen terrein en de opgewekte energie benutten (20%)
 • Plaatsen van zonnepanelen en/of zonneboiler (20%)

Acties waarop ondernemers niet gaan inzetten

 • Plaatsen van biogasinstallatie / biomassaketel (48%)
 • Terrein ontharden (32%)
 • Een windmolen op eigen terrein en de opgewekte energie zelf benutten (26%)
 • Eigen voertuigen delen of deelvoertuigen gebruiken (26%)
 • Een groendak plaatsen (26%)
 • Plaatsen van een warmtekrachtkoppeling (25%)
 • Inzetten op agroforestry (25%)
 • Uitwisselen van energie (warmte of elektriciteit) met andere bedrijven (23%)
 • Samenwerken met een burgercoöperatie voor het opwekken van hernieuwbare energie op het eigen perceel (23%)
 • Laadinfrastructuur voor elektrische wagens op de bedrijfsgrond voorzien (21%)