Vlaanderen en Europa voorzien subsidies om de opgang van niet-streekeigen planten verder tegen te gaan in natuurgebied De Doornpanne. Het gaat om een aantal aarden van o.a. esdoorn, Amerikaanse vogelkers, grauwe en witte abeel die de typerende duinvegetatie overwoekeren en gericht worden aangepakt.

Ook een poel wordt geruimd. Zo kan de ondiepe oeverzone sneller opwarmen. Dat biedt weer extra kansen voor bv. de rugstreeppad, één van onze natuurparels. Ondanks het volgehouden beheer wordt de natuurpracht nog steeds bedreigd. Het werk van de voorbije jaren (kappen of ringen van deze soorten) volstaat niet en daarom schakelen de Vlaamse Gemeenschap en het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling een versnelling hoger.

 

Beschermd habitat

Waterwingebied Sint-André heeft een oppervlakte van 127 hectare en omvat het natuurgebied De Doornpanne. Je vindt er beschermde habitattypes die typisch zijn voor de kustduinen. Duinstruweel omvat het grootste deel met als prominente vertegenwoordiger de duindoorn . In 2020 en 2021 werden de haarden van de te bestrijden bomen en struiken in kaart gebracht. Om de vorming van nieuwe scheuten tegen te gaan, worden de exoten gekapt en de stronken uitgefreesd. De abelen worden geringd. Als de bomen geringd zijn, sterven deze geleidelijk en zijn er minder uitlopers .Naast de exotenbestrijding in het duinstruweel zal ook een poel geruimd worden in functie van mogelijke vestiging van de rugstreeppad en eventueel kamsalamander en om het dichtgroeien van de poel tegen te gaan


Parnassia

Tussen deze matrix van duinstruweel vinden we ook mooie stukken duingrasland, ook wel vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie genaamd die jaarrond begraasd worden door ezels en shetlandpony’s. Verder weet ook duinstruweel van kruipwilg zich te handhaven, naast kleine oppervlaktes van wandelende duinen met helmgras . In het zuidwesten werd door de kunstmatige infiltratie van uiterst gezuiverd afvalwater in combinatie met hooilandbeheer een soortenrijke vochtige duinvallei gecreëerd waar talrijke orchideeënsoorten en het zeldzame kruid parnassia te bewonderen zijn.