Hagen of omheiningen kunnen voor onveilige situaties zorgen. Denk maar aan beperkte zichtbaarheid op kruispunten, overhangend groen langs wegen en fietspaden of verkeersborden die niet zichtbaar zijn omdat takken ervoor hangen. Controleer dus of je haag om omheining niet hinderlijk zijn en pas die aan.

Deze verplichting is opgenomen in het algemeen politiereglement (hoofdstuk 3):

De eigenaar, of als hij ertoe bevoegd is, de gebruiker van een onroerend goed palend aan de openbare weg moet ervoor zorgen dat de bomen, beplantingen en hagen zodanig onderhouden worden dat geen enkele tak ervan:

  • over de rijweg hangt op minder dan 4,5 meter boven de grond
  • over de gelijkgrondse berm, het fietspad of over het trottoir hangt op minder dan 2,5 meter boven de grond
  • de stabiliteit van de installaties voor de openbare verlichting in het gedrang brengt of het uitgestraalde licht ervan in belangrijke mate vermindert
  • de toegang tot nutsvoorzieningen belemmert
  • enige belemmering betekent voor de (verkeers)veiligheid (straatnaamborden, verkeerstekens, verkeersborden of huisnummers die bedekt zijn)

De eigenaar of − als hij of zij bevoegd is − de gebruiker van het onroerend goed moet op eenvoudig verzoek de belemmerende beplanting snoeien of verwijderen. Als de overtreder dat niet onmiddellijk in orde brengt, kan de gemeente dit doen op kosten van de overtreder.